Collomix Privacybeleid
MIX ATLAS

Privacybeleid


1. Algemene informatie over gegevensverwerking

1.1. Omvang van de verwerking van persoonsgegevens

We zijn blij met uw interesse in ons bedrijf. Collomix GmbH hecht veel belang aan de bescherming van gegevens. De volgende informatie geeft een eenvoudig overzicht van wat er met uw persoonsgegevens gebeurt wanneer u onze website bezoekt of gebruik maakt van de diensten van ons bedrijf.

"Persoonsgegevens": alle informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon ("betrokkene"), zoals naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer of gebruikersgedrag van een betrokkene.

De verwerking van persoonsgegevens geschiedt altijd in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en in overeenstemming met de voor ons geldende landspecifieke voorschriften inzake gegevensbescherming. Indien de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is en er geen wettelijke basis is voor deze verwerking, verkrijgen wij over het algemeen de toestemming van de betrokkene.

Enerzijds worden uw gegevens verzameld doordat u ze aan ons verstrekt. Dit kunnen bijvoorbeeld gegevens zijn die u invoert in een contactformulier. Andere gegevens worden automatisch door onze IT-systemen verzameld wanneer u de website bezoekt. Dit zijn voornamelijk technische gegevens (bv. internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip waarop de pagina is bekeken). Deze gegevens worden automatisch verzameld zodra u onze website bezoekt.

1.2. Doel van de verwerking

Een deel van de gegevens wordt verzameld om de website foutloos te kunnen aanbieden. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikersgedrag te analyseren. Indien wij voor afzonderlijke functies van ons aanbod gebruik maken van andere dienstverleners of uw gegevens voor reclamedoeleinden willen gebruiken, informeren wij u hieronder uitvoerig over de betreffende processen. Daarbij zullen wij ook de vastgestelde criteria voor de opslagperiode vermelden

1.3. Rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens

Voor zover wij voor de verwerking van persoonsgegevens de toestemming van de betrokkene verkrijgen, dient art. 6 lid 1 onder a) van de AVG als rechtsgrondslag.

Bij de verwerking van persoonsgegevens die noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, dient art. 6 lid 1 onder b) van de AVG als rechtsgrondslag. Dit geldt ook voor verwerkingen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van precontractuele maatregelen.

Voor zover de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is voor de nakoming van een wettelijke verplichting waaraan ons bedrijf is onderworpen, dient art. 6 lid 1 onder c) van de AVG als rechtsgrondslag.

Indien vitale belangen van de betrokkene of een andere natuurlijke persoon de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk maken, dient art. 6 lid 1 onder d) van de AVG als rechtsgrondslag. Indien de verwerking noodzakelijk is om een gerechtvaardigd belang van ons bedrijf of een derde te beschermen en de belangen, grondrechten en vrijheden van de betrokkene niet opwegen tegen het eerstgenoemde belang, dient art. 6 lid 1 onder f) van de AVG als rechtsgrondslag voor de verwerking.

1.4. Uw rechten

U heeft de volgende rechten ten opzichte van ons met betrekking tot de u betreffende persoonsgegevens:

 • Recht op informatie over uw opgeslagen persoonsgegevens, de herkomst en de ontvanger ervan en het doel van de gegevensverwerking
 • Recht op correctie of verwijdering,
 • Recht op beperking van de verwerking,
 • Recht om bezwaar te maken tegen de verwerking,
 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid: u hebt het recht om gegevens die wij automatisch verwerken op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een overeenkomst in een gangbaar, machinaal leesbaar formaat aan u of aan een derde over te dragen. Indien u verzoekt om rechtstreekse overdracht van de gegevens aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking, gebeurt dit alleen voor zover dit technisch haalbaar is.
 • Onverminderd enig ander administratief of gerechtelijk rechtsmiddel hebt u het recht om een klacht in te dienen op grond van art. 77 van de AVG bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat van uw woonplaats, werkplek of de plaats van de vermeende inbreuk, indien u van mening bent dat de verwerking van persoonsgegevens die op u betrekking hebben, een inbreuk vormt op de AVG. De toezichthoudende autoriteit waarbij de klacht is ingediend, stelt de klager in kennis van de status en het resultaat van de klacht, met inbegrip van de mogelijkheid van beroep op de rechter krachtens art. 78 van de AVG

Als u nog vragen heeft over gegevensbescherming en persoonsgegevens, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via datenschutz@collomix.de.

1.5. Toezichthoudende autoriteit

Informatie over de voor u verantwoordelijke gegevensbeschermingsautoriteit vindt u op: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/. U kunt de verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit bereiken op dit adres:

Autoriteit Persoonsgegevens Hoge Nieuwstraat 8 2514 EL Den Haag Tel: 070-8888 500

1.6. Naam en adres van de verwerkingsverantwoordelijke

De verwerkingsverantwoordelijke volgens art. 4 lid 7 van de AVG is: Collomix GmbH Daimlerstraße 9 D-85080 Gaimersheim Telefoon: +49 (0) 8458 32 98-0 E-Mail: info@collomix.de Directie: Alexander Essing (zie onze colofon).

1.7. Contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming

U kunt onze functionaris voor gegevensbescherming per post bereiken op: Fa. Intersoft consulting services AG, Beim Strohhause 17, 20097 Hamburg of per e-mail op datenschutz@collomix.de Website: https://www.intersoft-consulting.de

1.8. Verwijdering van gegevens en bewaartermijn

De persoonsgegevens van de betrokkene worden gewist of afgeschermd zodra het doel van de opslag niet langer van toepassing is. Opslag kan ook plaatsvinden indien dit door de Europese of nationale wetgever is bepaald in verordeningen van de Unie, wetten of andere bepalingen waaraan de verantwoordelijke persoon is onderworpen. De gegevens worden ook afgeschermd of gewist wanneer een door de bovengenoemde normen voorgeschreven opslagperiode verstrijkt, tenzij er een noodzaak bestaat voor de verdere opslag van de gegevens voor de sluiting of de uitvoering van een overeenkomst.

1.9. Bezwaar of herroeping tegen de verwerking van uw gegevens

Als u toestemming hebt gegeven voor de verwerking van uw gegevens, kunt u deze toestemming te allen tijde intrekken door een e-mail te sturen naar info@collomix.de. Een dergelijke herroeping heeft gevolgen voor de toelaatbaarheid van de verwerking van uw persoonsgegevens nadat u deze aan ons kenbaar hebt gemaakt.

Wanneer wij de verwerking van uw persoonsgegevens baseren op de belangenafweging, kunt u bezwaar maken tegen de verwerking. Dit is het geval wanneer de verwerking niet noodzakelijk is, met name voor de uitvoering van een overeenkomst met u, hetgeen door ons telkens wordt aangetoond in de volgende beschrijving van de functies. Wanneer u een dergelijk bezwaar maakt, vragen wij u om de redenen uit te leggen waarom wij uw persoonsgegevens niet zouden mogen verwerken zoals wij hebben gedaan. In het geval van uw gerechtvaardigd bezwaar zullen wij de situatie opnieuw bekijken en ofwel de gegevensverwerking stopzetten of aanpassen, ofwel u onze dwingende legitieme redenen tonen op basis waarvan wij de verwerking zullen voortzetten.

Uiteraard kunt u te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor reclamedoeleinden en gegevensanalyse. U kunt uw bezwaar tegen reclame kenbaar maken via de volgende contactgegevens: info@collomix.de

2. Verzameling van persoonsgegevens bij bezoek aan onze website

2.1. Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Telkens wanneer u onze website bezoekt, verzamelt en bewaart ons systeem automatisch gegevens en informatie in zogenaamde serverlogbestanden van het computersysteem van de oproepende computer, die voor ons technisch noodzakelijk zijn om onze website aan u weer te geven en om de stabiliteit en veiligheid te waarborgen. De volgende gegevens worden verzameld:

 • Browsertype en browserversie
 • gebruikt besturingssysteem
 • Referrer URL
 • Hostnaam van de computer die toegang heeft
 • Tijdstip van de serveraanvraag
 • IP-adres

Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen.

2.2. Rechtsgrondslag en doel van de gegevensverwerking

De rechtsgrondslag voor de tijdelijke opslag van de gegevens en de logbestanden is art. 6 lid 1 onder f) van de AVG.

2.3. Doel van de gegevensverwerking

De opslag in logbestanden gebeurt om de functionaliteit van de website te garanderen. Daarnaast gebruiken wij de gegevens om de website te optimaliseren en de veiligheid van onze informatietechnologiesystemen te waarborgen. Een evaluatie van de gegevens voor marketingdoeleinden vindt in dit verband niet plaats.

Deze doeleinden zijn ook ons legitieme belang bij gegevensverwerking volgens art. 6 lid 1 onder f) van de AVG.

2.4. Duur van de opslag

Bij opslag van gegevens in logbestanden is dat uiterlijk na zeven dagen het geval. Opslag na deze periode is mogelijk. In dit geval worden de IP-adressen van de gebruikers gewist of vervreemd, zodat een toewijzing van de bellende cliënt niet meer mogelijk is.

2.5. Bezwaar en verwijdering

Het verzamelen van gegevens voor het ter beschikking stellen van de website en het opslaan van de gegevens in logbestanden is absoluut noodzakelijk voor het functioneren van de website. Bijgevolg kan de gebruiker geen bezwaar maken.

3. Gebruik van cookies

3.1. Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Naast de bovengenoemde gegevens worden cookies op uw computer opgeslagen wanneer u onze website gebruikt. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw harde schijf worden opgeslagen in verband met de browser die u gebruikt en die de partij die de cookie instelt (in dit geval ons) bepaalde informatie verschaffen. Cookies kunnen geen programma's uitvoeren of virussen overbrengen naar uw computer. Ze worden gebruikt om de website als geheel gebruiksvriendelijker en doeltreffender te maken.

Gebruik van cookies: a) Deze website gebruikt de volgende soorten cookies, waarvan de omvang en functie hieronder worden toegelicht:

 • Cookies van voorbijgaande aard (zie b)
 • Persistente cookies (zie c)

b) Tijdelijke cookies worden automatisch verwijderd wanneer u de browser sluit. Deze omvatten met name sessiecookies. Deze slaan een zogenaamde sessie-ID op waarmee verschillende verzoeken van uw browser kunnen worden toegewezen aan de gezamenlijke sessie. Hierdoor kan uw computer worden herkend wanneer u terugkeert naar onze website. De sessiecookies worden verwijderd wanneer u uitlogt of de browser sluit.

c) Permanente cookies worden automatisch verwijderd na een bepaalde periode, die kan verschillen afhankelijk van de cookie. U kunt de cookies te allen tijde verwijderen in de beveiligingsinstellingen van uw browser.

d) U kunt uw browserinstellingen aanpassen aan uw voorkeuren en bijvoorbeeld weigeren cookies van derden of alle cookies te accepteren. Houd er rekening mee dat u mogelijk niet alle functies van deze website kunt gebruiken.

3.2. Duur van de opslag, bezwaar en verwijdering

Cookies worden op de computer van de gebruiker opgeslagen en door de gebruiker naar onze site gestuurd. Daarom heeft u als gebruiker ook volledige controle over het gebruik van cookies. Door de instellingen van uw internetbrowser te wijzigen, kunt u de overdracht van cookies deactiveren of beperken. Reeds opgeslagen cookies kunnen te allen tijde worden verwijderd. Dit kan ook automatisch gebeuren. Als cookies voor onze website worden gedeactiveerd, is het mogelijk dat niet meer alle functies van de website volledig kunnen worden gebruikt.

4. Dienstverleners, klanten en leveranciers of zakenpartners

Wij verwerken de persoonsgegevens van onze dienstverleners, klanten, leveranciers en zakenpartners die wij in het kader van het contact met hen hebben ontvangen of die u ons in het kader van de daaruit voortvloeiende zakelijke relatie ter beschikking hebt gesteld, uitsluitend op basis van de wettelijke bepalingen.

4.1. Doeleinden van de gegevensverwerking

De persoonsgegevens worden verzameld voor de volgende doeleinden:

 • om u te kunnen identificeren als onze zakelijke contactpersoon,
 • om u adequaat te kunnen adviseren
 • om met u te corresponderen,
 • om onze contractuele verplichtingen na te komen.

4.2. Categorieën van persoonsgegevens

Wanneer u contact met ons opneemt of een zakelijke relatie met ons aangaat als klant, leverancier of geïnteresseerde, verzamelen wij de volgende informatie:

 • Aanhef, voornaam, achternaam,
 • een geldig e-mailadres,
 • Naam van het bedrijf (werkgever)
 • Functie / positie in het bedrijf
 • Telefoonnummer (vast en/of mobiel),
 • andere persoonsgegevens die wij nodig hebben om onze contractuele verplichtingen na te komen.

4.3. Rechtsgrondslag van de verwerking

De rechtsgronden voor de verwerking van uw persoonsgegevens zijn:

 • art. 6 lid 1 onder a) van de AVG (toestemming van de betrokkene),
 • art. 6 lid 1 onder b) van de AVG (voor precontractuele maatregelen of voor de uitvoering van een overeenkomst),
 • art. 6 lid 1 onder f) van de AVG (gerechtvaardigd belang van de verantwoordelijke).

4.4. Verwerking van uw persoonsgegevens voor legitieme belangen

Als wij uw persoonsgegevens verwerken voor gerechtvaardigde belangen dan bestaan deze belangen uit:

 • Om uw contactgegevens op te slaan en te verwerken en met u te communiceren,
 • Om u informatie te verstrekken over ons bedrijf en onze producten en/of diensten.

4.5. Categorieën ontvangers van uw persoonsgegevens

Een doorgifte van uw persoonsgegevens aan andere bedrijven vindt plaats aan externe contractanten die bepaalde activiteiten voor ons uitvoeren in het kader van een opgedragen verwerking volgens art. 28 van de AVG. Deze activiteiten zijn bijvoorbeeld IT-diensten, onderhoudsactiviteiten of verzendingsactiviteiten. Bovendien geven wij uw gegevens door aan externe instanties als wij daartoe om wettelijke redenen verplicht zijn.

4.6. Duur van de opslag

Persoonsgegevens die wegens wettelijke bewaarplichten worden bewaard, worden gewist zodra de bewaarplicht niet langer geldt. Anders worden de persoonsgegevens gewist wanneer het doel van de verwerking niet langer van toepassing is. Gegevens die wij opslaan op basis van toestemming van de betrokkene overeenkomstig art. 6 lid 1 onder a) van de van de AVG worden gewist indien het doel van de verwerking niet langer van toepassing is of indien de toestemming wordt ingetrokken.

4.7. Rechten van de betrokkene/klachtrecht

Voor zover Collomix GmbH uw persoonlijke gegevens verwerkt, hebt u als betrokkene recht op de in paragraaf 1.4 en paragraaf 1.9 van het privacybeleid genoemde rechten van de betrokkene, met inachtneming van de eisen van het gegevensbeschermingsrecht

5. Verdere functies en aanbiedingen van de website

Naast het puur informatieve gebruik van onze website, bieden wij verschillende diensten aan waarvan u gebruik kunt maken als u geïnteresseerd bent. Daartoe moet u gewoonlijk verdere persoonsgegevens verstrekken, die wij gebruiken om de desbetreffende dienst te verlenen en waarvoor de bovengenoemde beginselen inzake gegevensverwerking gelden.

In sommige gevallen maken wij gebruik van externe dienstverleners om uw gegevens te verwerken. Deze zijn zorgvuldig door ons geselecteerd en in opdracht gegeven, zijn gebonden aan onze instructies en worden regelmatig gecontroleerd.

Bovendien kunnen wij uw persoonsgegevens aan derden doorgeven als wij samen met partners promoties, wedstrijden, contracten of soortgelijke diensten aanbieden. U krijgt hierover meer gedetailleerde informatie wanneer u uw persoonsgegevens verstrekt of hieronder in de beschrijving van het aanbod.

Indien onze dienstverleners of partners gevestigd zijn in een land buiten de Europese Economische Ruimte (EER), zullen wij u in de beschrijving van het aanbod informeren over de gevolgen hiervan.

5.1. Contact met ons opnemen

Wanneer u contact met ons opneemt (bijv. per e-mail, telefoon of via sociale media), worden de door u verstrekte gegevens verwerkt ten behoeve van de afhandeling van het contactverzoek en de verwerking daarvan op grond van art. 6 lid 1 onder b) van de AVG. De gegevens van de gebruiker kunnen worden opgeslagen in een klantrelatiebeheersysteem ("CRM-systeem") of een vergelijkbare aanvraagorganisatie. Wij verwijderen de vragen als ze niet langer nodig zijn of beperken de verwerking als er wettelijke bewaarplichten zijn. Wij herzien de noodzaak om de twee jaar.

5.2. Contactformulier - een verhaal insturen (Collomix Blog)

Als u een blogbericht bij ons indient via het formulier, wordt de informatie die u verstrekt in het aanvraagformulier, inclusief de contactgegevens die u daar verstrekt, door ons opgeslagen ten behoeve van de publicatie van het blogbericht en voor communicatie tussen ons en u in verband met uw blogbericht. Door uw blogbericht in te dienen, gaat u ermee akkoord dat het voor onbepaalde tijd wordt gepubliceerd op de blog "Collomix Champions Know-How". Wij geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming.

5.3. Contactformulier (aanvraag colorTEC)

Als u ons via het contactformulier een aanvraag stuurt, worden uw gegevens uit het aanvraagformulier, inclusief de contactgegevens die u daar hebt verstrekt, door ons opgeslagen voor de verwerking van de aanvraag en in geval van vervolgvragen. Wij geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming. De verwerking van de in het contactformulier ingevoerde gegevens is derhalve uitsluitend gebaseerd op uw toestemming (art. 6 lid 1 onder a) van de AVG). U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken. Hiervoor volstaat een informele mededeling per e-mail aan ons. De rechtmatigheid van de gegevensverwerkingen die tot de herroeping zijn uitgevoerd, blijft door de herroeping onaangetast. De gegevens die u in het contactformulier hebt ingevoerd, blijven bij ons totdat u ons verzoekt deze te verwijderen, uw toestemming voor het opslaan ervan intrekt of het doel voor het opslaan van de gegevens niet langer van toepassing is (bijvoorbeeld nadat wij de verwerking van uw verzoek hebben voltooid). Dwingende wettelijke bepalingen - met name bewaartermijnen - blijven onverlet.

5.4. Registratie op deze website - garantieverlenging

U kunt zich op onze website registreren om extra functies op de site te gebruiken. Wij gebruiken de hiertoe ingevoerde gegevens uitsluitend voor het gebruik van de betreffende aanbieding of dienst waarvoor u zich heeft aangemeld. De verplichte informatie die tijdens de inschrijving wordt gevraagd, moet volledig worden verstrekt. Anders verwerpen wij de registratie.

Voor belangrijke wijzigingen, bijvoorbeeld in de omvang van het aanbod of in geval van technisch noodzakelijke veranderingen, gebruiken wij het bij de registratie opgegeven e-mailadres om u op deze wijze te informeren.

De verwerking van de tijdens de registratie ingevoerde gegevens is gebaseerd op uw toestemming (art. 6 lid 1 onder a) van de AVG). U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken. Hiervoor volstaat een informele mededeling per e-mail aan ons. De rechtmatigheid van de reeds uitgevoerde gegevensverwerking blijft door de herroeping onaangetast.

De tijdens de registratie verzamelde gegevens worden door ons opgeslagen zolang u op onze website bent geregistreerd en worden daarna verwijderd. De wettelijke bewaartermijnen blijven onverlet.

6. Nieuwsbrief

Onze e-mailnieuwsbrieven worden verzonden via de technische dienstverlener CleverReach GmbH & Co KG, Mühlenstr. 43, 26180 Rastede ("CleverReach"), aan wie wij de gegevens doorgeven die de gebruiker bij de aanmelding voor de nieuwsbrief heeft verstrekt. De gegevens die gebruikers invoeren voor het ontvangen van nieuwsbrieven (bijv. e-mailadres) worden opgeslagen op de servers van CleverReach in Duitsland of Ierland.

Onze met CleverReach verzonden nieuwsbrieven stellen ons in staat het gedrag van de ontvangers van de nieuwsbrief te analyseren. Wij kunnen onder meer analyseren hoeveel ontvangers het nieuwsbriefbericht hebben geopend en hoe vaak op welke link in de nieuwsbrief is geklikt. Met behulp van zogenaamde conversion tracking kan ook worden geanalyseerd of een vooraf bepaalde actie heeft plaatsgevonden na het klikken op de link in de nieuwsbrief. Meer informatie over gegevensanalyse door CleverReach nieuwsbrieven is beschikbaar op:https://www.cleverreach.com/de/funktionen/reporting-und-tracking/ .

De rechtsgrondslag voor de verwerking van de persoonsgegevens van de gebruikers is art. 6 lid 1 onder f) van de AVG. De openbaarmaking van de persoonsgegevens van de gebruikers stelt ons in staat een reclame-effectief, veilig en gebruiksvriendelijk systeem voor de nieuwsbrief te gebruiken, waarvan de optimalisering mogelijk is.

Deze doeleinden vormen ook ons gerechtvaardigd belang om de gegevens te verwerken in overeenstemming met art. 6 lid 1 onder f) van de AVG. Wij gebruiken de gegevens niet voor andere doeleinden, combineren ze niet met andere gegevens en geven ze niet door aan derden.

Zie voor meer details de bepalingen inzake gegevensbescherming van CleverReach op:https://www.cleverreach.com.Overeenkomstig art. 7 lid 3 van de AVG kunt u uw toestemming om de nieuwsbrief te ontvangen te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst. Om dit te doen, hoeft u ons alleen maar mee te delen dat u zich afmeldt of op de afmeldlink in elke nieuwsbrief te klikken.

7. Plugins en hulpmiddelen

Wij gebruiken sociale plugins ("plugins") van sociale netwerken en maken gebruik van inhoud of dienstaanbiedingen van derde aanbieders om hun inhoud en diensten te integreren, op basis van onze legitieme belangen (d.w.z. belang bij de analyse, optimalisatie en economische werking van ons online aanbod in de zin van art. 6 lid 1 onder f) van de AVG).

7.1. YouTube

Onze website gebruikt plugins van de door Google geëxploiteerde YouTube-site. De exploitant van de pagina's is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA. Voor het bekijken van een ingesloten video is uw actieve toestemming vereist. Zodra u deze toestemming geeft en dus een YouTube-video op deze website start, wordt een verbinding met de YouTube-servers tot stand gebracht. Dit vertelt de YouTube-server welke van onze pagina's u hebt bezocht. Als u bent ingelogd op uw YouTube-account, stelt u YouTube in staat om uw surfgedrag direct toe te wijzen aan uw persoonlijke profiel. U kunt dit voorkomen door uit te loggen uit uw YouTube-account.

 

YouTube wordt gebruikt in het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen. Dit vertegenwoordigt een rechtmatig belang in de zin van art. 6 lid 1 onder f) van de AVG.

Meer informatie over de behandeling van gebruikersgegevens is te vinden in het privacybeleid van YouTube op:https://www.google.de/intl/de/policies/privacy , Opt-Out:https://adssettings.google.com/authenticated

 

7.2. MyFonts

Deze website gebruikt webfonts van http://myfonts.com op basis van art. 6 lid 1 onder f) van de AVG. De webfonts worden lokaal op onze server gehost.

Als gevolg van de licentievoorwaarden wordt het bijhouden van pagina's uitgevoerd door het aantal bezoeken aan onze website te tellen voor statistische doeleinden en door te geven aan MyFonts. MyFonts Counter is een dienst van MyFonts Inc, 500 Unicorn Park Drive, Woburn, MA 01801, USA.

Meer informatie over gegevensbescherming bij MyFonts vindt u op de volgende link:https://www.myfonts.com/legal/terms-of-use.

Om de uitvoering van Java Script code van MyFonts helemaal te voorkomen, kunt u een Java Script blocker installeren.

 

7.3. Mapbox

De website maakt op verschillende plaatsen gebruik van interactieve kaarten. Hiervoor wordt de dienst Mapbox, een kaartendienst van Mapbox, Inc. gebruikt. Bij gebruik van Mapbox wordt informatie over het gebruik van deze website, met inbegrip van uw IP-adres, aan Mapbox doorgegeven.

Wanneer u deze website oproept, worden persoonsgegevens automatisch doorgegeven aan de dienstverlener.

De verwerking van uw persoonsgegevens vindt plaats in overeenstemming met art. 6 lid 1 onder f), de verwerking is noodzakelijk met het oog op legitieme belangen.

Wanneer u de kaart oproept, worden uw gegevens doorgegeven aan MapBox Inc (740 15th St Nw Suite 500 Washington, DC 20005 Verenigde Staten). Mapbox kan uw gegevens doorgeven aan derden als dit wettelijk verplicht is of als derden deze gegevens namens u verwerken. Het valt niet uit te sluiten dat de ontvangers uw IP-adres in verband brengen met andere gegevens.

Het is technisch mogelijk dat de ontvangers ten minste individuele gebruikers kunnen identificeren op basis van de ontvangen gegevens. Wij hebben er geen invloed op dat persoonsgegevens en persoonlijkheidsprofielen van gebruikers van de website voor andere doeleinden worden verwerkt.

Opslagperiode en, indien van toepassing, criteria voor het bepalen van de opslagperiode.

Wij weten niet hoe lang de ontvangers deze gegevens zullen bewaren.

Doorgifte naar een derde land en bestaan van het besluit waarbij het beschermingsniveau passend wordt verklaard.

De persoonsgegevens worden overgedragen aan het bedrijf Mapbox Inc., 740 15th St NW, Washington, USA naar een derde land. Toegang door overheidsinstanties kan niet worden uitgesloten.

Meer informatie hierover vindt u in het privacybeleid van Mapbox.

 

7.4 Facebook-plugins

Plugins van het sociale netwerk Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA zijn op onze pagina's geïntegreerd. U kunt de Facebook-plugins herkennen aan het Facebook logo of de "Like button" ("Vind ik leuk") op onze pagina. Een overzicht van de Facebook-plugins vindt u hier: developers.facebook.com/docs/plugins

Wanneer u onze pagina's bezoekt, wordt via de plugin een rechtstreekse verbinding tot stand gebracht tussen uw browser en de Facebook-server. Facebook ontvangt daarbij de informatie dat u onze site met uw IP-adres hebt bezocht. Als u op de Facebook "Like" knop klikt terwijl u bent ingelogd op uw Facebook account, kunt u de inhoud van onze pagina's koppelen aan uw Facebook profiel. Hierdoor kan Facebook het bezoek aan onze pagina's koppelen aan uw gebruikersaccount. Wij wijzen erop dat wij, als aanbieder van de pagina's, geen kennis hebben van de inhoud van de verzonden gegevens of het gebruik ervan door Facebook. Meer informatie hierover vindt u in het privacybeleid van Facebook op de-de.facebook.com/policy.php.

Als u niet wilt dat Facebook uw bezoek aan onze pagina's kan koppelen aan uw Facebook-gebruikersaccount, log dan uit bij uw Facebook-gebruikersaccount. Het is ook mogelijk de sociale plugins van Facebook te blokkeren met add-ons voor uw browser, bijvoorbeeld met de "Facebook Blocker.

7.5. Instagram

Functies en inhoud van de dienst Instagram, aangeboden door Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, VS, zijn op onze pagina's geïntegreerd. Als gebruikers lid zijn van het platform Instagram, kan Instagram de oproep van inhoud zoals afbeeldingen, video's of teksten en functies toewijzen aan het profiel van de gebruiker daar. Voor een gedetailleerde beschrijving van de desbetreffende verwerking, het privacybeleid en de mogelijkheden voor opt-out, verwijzen wij u naar de informatie van aanbieders: http://instagram.com/about/legal/privacy/

8. Verwerking van uw gegevens bij het aanmaken van een klantenaccount of bij deelname aan het programma "Mijn Collomix"

8.1. Welke gegevens worden verwerkt?

Als u een klantenaccount wilt aanmaken of wilt deelnemen aan het programma "Mijn Collomix", heeft Collomix GmbH uw volledige naam en adresgegevens nodig (basisgegevens). Zonder uw basisgegevens kunnen wij uw klantenaccount niet volledig functioneel aanmaken. Daarnaast kunt u vrijwillig verdere gegevens verstrekken (vrijwillige gegevens).

8.2. Doel van de verwerking

Collomix GmbH verwerkt de basisgegevens en eventuele vrijwillige informatie voor uw registratie en voor de afwikkeling van het programma "Mijn Collomix". Het doel van de verwerking is om individueel op de klant afgestemde informatie en aanbiedingen te kunnen verstrekken en om uitgebreide gepersonaliseerde ondersteuning te kunnen bieden.

8.3. Rechtsgrondslag

De rechtsgrondslag voor de hierboven beschreven verwerking is art. 6 lid 1 van de AVG

8.4. Gebruik van de overdracht van persoonsgegevens

Wij verwerken de van u verzamelde persoonsgegevens uitsluitend voor het aanmaken van uw klantenaccount, of ten behoeve van het programma "Mijn Collomix". Wij geven uw persoonsgegevens niet door aan derden, tenzij u toestemming hebt gegeven voor het doorgeven van gegevens of wij verplicht zijn gegevens door te geven op grond van wettelijke bepalingen en/of officiële of gerechtelijke bevelen.

Bij het verlenen van onze diensten worden wij ondersteund door contractverwerkers als IT-dienstverleners en in het kader van hostingdiensten. Deze verwerkers zijn gevestigd in Duitsland. Indien verdere verwerkers met een onderhoudsactiviteit worden belast, kunnen deze verwerkers tijdens hun werkzaamheden toegang krijgen tot uw gegevens. In een dergelijk geval verplicht Collomix GmbH de verwerkers contractueel tot naleving van de toepasselijke bepalingen inzake gegevensbescherming en de bepalingen inzake gegevensbescherming en vertrouwelijkheid in het kader van het contract. In geen geval zal Collomix GmbH uw persoonlijke gegevens aan derden doorgeven voor ongeoorloofde reclame-, marketing- of andere doeleinden.

8.5. Verwerking van uw gegevens voor reclamedoeleinden

Indien u toestemming hebt gegeven voor reclame/nieuwsbrieven, kunnen uw in punt 8.1 genoemde persoonsgegevens worden gebruikt voor reclamedoeleinden. U kunt per post en/of per e-mail reclame ontvangen, bijvoorbeeld marketingacties, informatie over speciale aanbiedingen, wedstrijden, producttests en kortingsacties. Deze advertenties kunnen gericht zijn op uw specifieke wensen en behoeften, gevormd op basis van uw recente aankopen in onze winkel.

De rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens is art. 6 lid 1 onder a) van de AVG indien de klant hiervoor toestemming heeft gegeven.

Voor de verwerking van uw gegevens, met name voor de verzending van informatie per post naar de door u bevestigde contactgegevens, worden de daarvoor benodigde persoonsgegevens per geval verwerkt door in opdracht gegeven dienstverlenende bedrijven (orderverwerking, bijv. brievenwinkel, nieuwsbriefbureau).

Indien u niet langer productaanbevelingen of promotionele berichten van ons wenst te ontvangen, kunt u uw toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst. U kunt uw toestemming intrekken door een e-mail te sturen naar datenschutz@collomix.de.

9. Analyse-instrumenten en reclame

Het gebruik van analyses voor het gebruik van de eigen website is tegenwoordig standaard. Website-exploitanten willen bijvoorbeeld weten hoeveel gebruikers hun site bezoeken, welke informatie het meest in trek is, hoe gebruikers het aanbod vinden. Zo kunnen de aanbiedingen op een gebruiksvriendelijke manier worden vormgegeven en kan de omzet van de bedrijven worden verhoogd. De term web analytics wordt vaak gebruikt, maar ook termen als web tracking of data traffic analysis worden regelmatig gebruikt. Deze termen beschrijven elke verzameling van toegangsgegevens op websites en de evaluatie van het gedrag van bezoekers. De analyse-instrumenten vereisen de identificatie van individuele bezoekers om individueel gedrag te kunnen evalueren. Persoonlijke identificatie is daarentegen meestal niet vereist, aangezien alleen statistische gegevens moeten worden verzameld. Het is daarom gebruikelijk, ook vanwege de aanpak van de toezichthoudende autoriteiten voor gegevensbescherming, dat het IP-adres alleen in afgekorte vorm en direct ingekort met het laatste octet wordt verzameld, zodat de voorheen persoonlijke gebruikersgegevens direct worden geanonimiseerd en er geen toewijzing aan een individuele gebruiker kan plaatsvinden. De toezichthouders hebben in het kader van de DSRL verschillende eisen gesteld aan het gebruik van web analytics. De vereisten kunnen worden overgebracht naar de AVG van de EU, maar moeten worden uitgebreid met verschillende vereisten. Hieronder worden beschrijvingen gegeven van een gegevensbeschermingsverklaring als mogelijke aanvulling op de hierboven gepresenteerde basisverklaring voor in de praktijk vaak gebruikte aanbiedingen en worden de verdere vereisten beschreven.

9.1. Gebruik van Retail Connect

De tracking-pixel wordt geactiveerd op verzoek van de retailpartner; hij kan ook worden gedeactiveerd.

Als de tracking-pixel is geactiveerd en er daadwerkelijk een bestelling wordt geactiveerd (laatste stap van het bestelproces in de winkel), worden gegevens over de bestelling doorgegeven. Als er geen opdracht wordt gegeven, worden er geen gegevens verzonden. Tot de verstrekte gegevens behoren persoonsgegevens in de zin van de van de AVG.

Als een besteller (betrokkene in de zin van de AVG) via de detailpagina van een product in de productcatalogus van de Collomix-website rechtstreeks naar de winkelpagina van een dealer (verantwoordelijke in de zin van de AVG) wordt doorgestuurd, wordt een transactienummer aan de dealer doorgegeven.

Dit transactienummer wordt doorgegeven aan de leverancier Collomix wanneer een bestelling daadwerkelijk wordt geactiveerd. De technische methode van overdracht is via de retail Connect-interface van nexMart GmbH & Co KG, die voor de uitvoering van dit proces de opdrachtnemer van een verwerking overeenkomstig art. 28 van de AVG is. De volgende gegevens worden verzonden.

 • Transactienummer
 • Artikelnummer of GTIN van de bestelde artikelen
 • Bestelhoeveelheid per item (indien de merchant dit heeft geactiveerd)
 • Totale bestelwaarde (indien de handelaar dit heeft geactiveerd)

Het transactienummer legt het verband tussen het opvragen van artikelinformatie in de Collomix-catalogus en de daadwerkelijke bestelling bij de dealer. Het stelt de leverancier Collomix in staat het aandeel van de via de dealerlink verrichte aankopen in het totale volume van de bestellingen te bepalen, populaire en verwaarloosde productcategorieën in dit soort bestellingen te identificeren en zo de rentabiliteit van deze door nexMart GmbH & Co KG gelicentieerde software te beoordelen.

Andere persoonlijke gegevens van de besteller, met name naam en adres, worden niet aan Collomix doorgegeven.

9.2. Gebruik van Google Analytics

a) Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van "cookies" (kleine tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt gewoonlijk doorgegeven aan een server van Google in de VS en daar opgeslagen. In het geval dat IP-anonimisering op deze website wordt geactiveerd, wordt uw IP-adres echter vooraf door Google ingekort binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar ingekort. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en om andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik aan de websitebeheerder te leveren

b) Het IP-adres dat door uw browser in het kader van Google Analytics wordt doorgegeven, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google

c) U kunt het gebruik van cookies weigeren door de juiste instellingen van uw browser te selecteren, maar houd er rekening mee dat als u dit doet u mogelijk niet de volledige functionaliteit van deze website kunt gebruiken. U kunt het verzamelen van de door de cookie gegenereerde en aan uw gebruik van de website gerelateerde gegevens (inclusief uw IP-adres) door Google en de verwerking van deze gegevens door Google ook voorkomen door de op de volgende link beschikbare browserplug-in te downloaden en te installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

d) Deze website gebruikt Google Analytics met de extensie "_anonymizeIp()". Dit betekent dat IP-adressen in verkorte vorm worden verwerkt, waardoor de mogelijkheid van persoonlijke referenties wordt uitgesloten. Als de over u verzamelde gegevens betrekking hebben op een persoon, wordt dit onmiddellijk uitgesloten en worden de persoonsgegevens onmiddellijk gewist.

(e) Wij gebruiken Google Analytics om het gebruik van onze website te analyseren en regelmatig te verbeteren. Met de verkregen statistieken kunnen wij ons aanbod verbeteren en interessanter maken voor u als gebruiker. Voor de uitzonderlijke gevallen waarin persoonsgegevens aan de VS worden doorgegeven, heeft Google zich onderworpen aan het EU-VS-privacyschild, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.De rechtsgrondslag voor het gebruik van Google Analytics is art. 6 lid 1 onder f) van de AVG.

(6) Informatie van de derde partij: Google Dublin, Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, Fax: +353 (1) 436 1001. Gebruikersvoorwaarden: http://www.google.com/analytics/terms/de.html,Overzicht gegevensbescherming: http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html,evenals de verklaring gegevensbescherming: http: //www.google.de/intl/de/policies/privacy.

9.3. Gebruik van de remarketingfunctie van Facebook

a) Deze website maakt gebruik van de remarketingfunctie "Custom Audiences" van Facebook Inc ("Facebook"). Hierdoor kunnen gebruikers van de website op interesses gebaseerde advertenties ("Facebook-advertenties") te zien krijgen wanneer ze het sociale netwerk Facebook of andere websites bezoeken die deze procedure ook gebruiken. Zo streven wij ernaar u reclame te tonen die voor u interessant is om onze website interessanter voor u te maken.

b) Door de gebruikte marketingtools maakt uw browser automatisch een rechtstreekse verbinding met de Facebook-server. Wij hebben geen invloed op de omvang en het verdere gebruik van de gegevens die Facebook door het gebruik van deze tool verzamelt en informeren u daarom volgens onze stand van kennis: Door de integratie van Facebook Custom Audiences ontvangt Facebook de informatie dat u de betreffende webpagina van onze website hebt opgeroepen of op een advertentie van ons hebt geklikt. Als u geregistreerd bent bij een Facebook-dienst, kan Facebook het bezoek toewijzen aan uw account. Zelfs als u niet bij Facebook bent geregistreerd of niet bent ingelogd, is het mogelijk dat de provider uw IP-adres en andere identificerende kenmerken te weten komt en opslaat.

c) De deactivering van de functie "Facebook Custom Audiences" is beschikbaar [hier en] voor ingelogde gebruikers op https://www.facebook.com/settings/?tab=ads#_möglich.

d) De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw gegevens is art. 6 lid 1 onder f) van de AVG. Meer informatie over de gegevensverwerking door Facebook is beschikbaar op https://www.facebook.com/about/privacy.

9.4. Gebruik van Matomo (voorheen Piwik)

Wij gebruiken een lokaal geïnstalleerde versie van Matomo. U kunt dit blokkeren met de juiste hulpmiddelen als u dat niet wilt. Onze Matomo-installatie slaat uw IP-adres anoniem op en respecteert DoNotTrack. Het deelt geen gegevens met anderen.

Wij gebruiken op onze website het analyse-instrument Matomo van InnoCraft Ltd (150 Willis St, 6011 Wellington, Nieuw-Zeeland; "Matomo").

De gegevensverwerking dient om de website en de bezoekers ervan te analyseren. Hiervoor kunnen cookies worden gebruikt, die de herkenning van de internetbrowser mogelijk maken. Daarbij kan onder meer de volgende informatie worden verzameld: IP-adres, informatie over de browser die u gebruikt en over het apparaat dat u gebruikt, bestanden die u hebt aangeklikt of gedownload, klikken op links naar websites van derden, referrer URL (website van waaruit u onze website hebt bezocht), URL van onze website, aantal bezoeken, tijdstip van uw eerste bezoek, datum en tijdstip van het bezoek, tijdzone, locatiegegevens. Uit deze gegevens kunnen onder een pseudoniem gebruiksprofielen worden opgesteld. De gegevens die met behulp van Matomo technologieën worden verzameld, zullen niet worden gebruikt om de bezoeker van deze website persoonlijk te identificeren zonder de afzonderlijk verleende toestemming van de betrokken persoon en zullen niet worden samengevoegd met persoonlijke gegevens over de drager van het pseudoniem.

De gegevensverwerking, in het bijzonder het plaatsen van cookies, vindt plaats op basis van art. 6 lid 1 onder f) van de AVG vanuit ons dwingende legitieme belang bij een vraaggerichte en gerichte vormgeving van de website. U hebt te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen deze verwerking van uw persoonsgegevens op grond van art. 6 lid 1 onder f) van de AVG om redenen die voortvloeien uit uw bijzondere situatie.

Het gebruik van Matomo en de bijbehorende gegevensverzameling en -opslag kan te allen tijde met werking voor de toekomst worden gedeactiveerd:

9. Toepassing

9.1. Doel van de gegevensverzameling

Collomix GmbH verzamelt uw persoonlijke gegevens om uw sollicitatie te verwerken. De gegevens die u in het kader van uw sollicitatie verstrekt, worden uitsluitend verwerkt met het oog op de selectie van sollicitanten.

9.2. Welke gegevens worden verzameld?

Om uw sollicitatie te verwerken, verzamelt Collomix GmbH alleen de persoonlijke gegevens van u, in het bijzonder uw voornaam, achternaam, adres, e-mail, functie waarop is gesolliciteerd, gegevens uit de sollicitatie die nodig zijn voor de sollicitatieprocedure. Om uw sollicitatie in ons bedrijf volledig te kunnen onderzoeken, is het noodzakelijk dat u ons ook informatie verstrekt over uw vorige beroepsloopbaan. Wij slaan ook de schriftelijke, elektronische communicatie op die plaatsvindt tussen u en ons bedrijf als onderdeel van de sollicitatieprocedure. Wij verbinden ons ertoe om in het kader van uw sollicitatie alleen die gegevens te gebruiken die rechtstreeks van u afkomstig zijn. Dit kunnen ook gegevens zijn die u online verstrekt voor professionele presentatie, bijvoorbeeld in zakelijke netwerken zoals Xing of LinkedIn. U bent welkom om ons te verwijzen naar verdere informatie over uw professionele carrière die online beschikbaar is.

9.3. Gebruik en openbaarmaking van persoonsgegevens

Wij gebruiken de door u verstrekte persoonsgegevens uitsluitend voor de verwerking van uw sollicitatie naar de geadverteerde functie. Uw persoonsgegevens worden alleen verstrekt aan personen die betrokken zijn bij de sollicitatieprocedure. Alle met de gegevensverwerking belaste medewerkers zijn verplicht tot geheimhouding van uw gegevens. Wij geven uw persoonsgegevens niet door aan derden, tenzij u toestemming hebt gegeven voor het doorgeven van gegevens of wij op grond van wettelijke bepalingen en/of officiële of gerechtelijke bevelen verplicht zijn gegevens door te geven. Bij het verlenen van onze diensten worden wij ondersteund door contractverwerkers als IT-dienstverleners en in het kader van hostingdiensten. Deze verwerkers zijn gevestigd in Duitsland. Indien verdere verwerkers met een onderhoudsactiviteit worden belast, kunnen deze verwerkers tijdens hun werkzaamheden toegang krijgen tot uw gegevens. In een dergelijk geval verplicht Collomix GmbH de verwerkers contractueel tot naleving van de toepasselijke bepalingen inzake gegevensbescherming en de bepalingen inzake gegevensbescherming en vertrouwelijkheid in het kader van het contract. In geen geval zal Collomix GmbH uw persoonlijke gegevens zonder toestemming aan derden doorgeven voor reclame-, marketing- of andere doeleinden.

9.4. Bewaring en verwijdering van gegevens

Persoonsgegevens van afgewezen aanvragers worden maximaal zes maanden bewaard, te rekenen vanaf de dag van afwijzing van de aanvraag. Na deze periode worden uw gegevens automatisch gewist. In het geval van een papieren aanvraag zullen in geval van afwijzing na het verstrijken van de bovengenoemde termijn uw originele documenten per post aan u worden teruggezonden ter kwijting. De sollicitatiedocumenten worden alleen na deze periode opgeslagen indien wettelijke bepalingen verwijdering verhinderen, indien verdere opslag noodzakelijk is voor het leveren van bewijsmateriaal of indien u uitdrukkelijk heeft ingestemd met langere opslag.

9.5. Uw rechten met betrekking tot opgeslagen gegevens

U hebt het recht om ons te allen tijde informatie te vragen over de gegevens die wij over u hebben opgeslagen, alsmede over de herkomst ervan, de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie deze gegevens zijn doorgegeven en het doel waarvoor ze zijn opgeslagen.

10. Gebruiksvoorwaarden voor onze Facebook-fanpagina

10.1. Toepassingsgebied van deze disclaimer

De volgende gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van onze Facebook-fanpagina (https://www.facebook.com/CollomixRuhrUndMischgerateGmbh) tussen de gebruiker en de exploitant van de fanpagina (hierna "aanbieder" genoemd).

Gebruik is alleen toegestaan als u als gebruiker deze gebruiksvoorwaarden aanvaardt.

10.2. Informatie over aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud van onze Facebook-fanpagina

De inhoud van onze Facebook-fanpagina (https://www.facebook.com/CollomixRuhrUndMischgerateGmbh) wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. De aanbieder aanvaardt echter geen aansprakelijkheid voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de verstrekte inhoud. Het gebruik van de inhoud van de Facebook-fanpagina (https://www.facebook.com/kindermittyp1blog) is op eigen risico van de gebruiker. Met name genoemde bijdragen geven de mening van de betreffende auteur weer en niet altijd de mening van de aanbieder.

10.3. Externe links op onze Facebook-fanpagina

Onze Facebook-fanpagina (https://www.facebook.com/CollomixRuhrUndMischgerateGmbh) bevat links naar websites van derden ("externe links"). Deze websites vallen onder de aansprakelijkheid van de respectieve exploitanten. Toen de externe links voor het eerst werden gecreëerd, controleerde de provider de externe inhoud op eventuele wetsovertredingen. Op dat moment waren er geen wettelijke overtredingen. De aanbieder heeft geen invloed op de huidige en toekomstige vormgeving en inhoud van de gelinkte pagina's. Het opnemen van externe links betekent niet dat de aanbieder de inhoud achter de verwijzing of link als de zijne aanneemt. Het is niet redelijk dat de aanbieder de externe links voortdurend controleert zonder concrete aanwijzingen van wetsovertredingen. Dergelijke externe links zullen echter onmiddellijk worden verwijderd indien wetsovertredingen bekend worden.

10.4. Verplichtingen als gebruiker van onze Facebook-fanpagina

(1) Als gebruiker verbindt u zich ertoe geen berichten / commentaren op onze Facebook-fanpagina (https://www.facebook.com/CollomixRuhrUndMischgerateGmbh) te publiceren die in strijd zijn met deze regels, de goede zeden of enig ander toepasselijk Duits recht. In het bijzonder is het u verboden om

 • beledigende of onware inhoud publiceren;
 • door de wet beschermde inhoud, met name het auteursrecht en het merkenrecht, zonder toestemming te gebruiken;
 • om concurrentiebeperkende handelingen te verrichten;
 • Reclame te maken op de Facebook-fanpagina (https://www.facebook.com/CollomixRuhrUndMischgerateGmbh) zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de aanbieder. Dit geldt ook voor zogenaamde sluikreclame, zoals met name het linken naar de eigen fanpagina of website met of zonder posttekst in commentaren of binnen berichten.

(2) De aanbieder heeft het recht berichten en commentaren te verwijderen indien deze een juridische overtreding zouden kunnen bevatten.

(3) Als gebruiker verbindt u zich ertoe uw berichten en commentaren vóór publicatie te controleren om na te gaan of ze informatie bevatten die u niet wenst te publiceren. Uw bijdragen en onderwerpen kunnen worden opgenomen in zoekmachines en zo wereldwijd toegankelijk worden. Een vordering tot verwijdering of correctie van dergelijke vermeldingen in de zoekmachine tegen de aanbieder is uitgesloten.

(4) Indien derden of andere gebruikers vorderingen tegen de aanbieder instellen wegens mogelijke wetsovertredingen die a) voortvloeien uit de door u als gebruiker op de Facebook-fanpagina geplaatste inhoud en/of b) voortvloeien uit het gebruik van de fanpagina van de aanbieder door u als gebruiker, verbindt u zich als gebruiker ertoe de aanbieder te vrijwaren van alle vorderingen, met inbegrip van vorderingen tot schadevergoeding, en de aanbieder de kosten te vergoeden die hij maakt wegens de mogelijke wetsovertreding. In het bijzonder wordt de dienstverrichter vrijgesteld van de kosten van de noodzakelijke juridische verdediging. De aanbieder heeft het recht hiervoor een passend voorschot van u als gebruiker te verlangen. Als gebruiker bent u verplicht de aanbieder te goeder trouw met informatie en documenten te ondersteunen bij de juridische verdediging tegen derden. Alle verdere rechten en vorderingen tot schadevergoeding van de aanbieder blijven onverlet. Indien u als gebruiker niet verantwoordelijk bent voor de eventuele inbreuk, gelden de bovengenoemde verplichtingen niet.

10.5. Auteursrechten en aanvullende auteursrechten

(1) De op onze Facebook-fanpagina (https://www.facebook.com/CollomixRuhrUndMischgerateGmbh) gepubliceerde inhoud is onderworpen aan het Duitse auteursrecht en het naburige auteursrecht. Voor elk gebruik dat niet is toegestaan door de Duitse wet op het auteursrecht en de naburige rechten is de voorafgaande schriftelijke toestemming van de aanbieder of de respectieve rechthebbende vereist. Dit geldt met name voor het kopiëren, bewerken, vertalen, opslaan, verwerken of reproduceren van inhoud in databanken of andere elektronische media en systemen. Inhoud en rechten van derden zijn als zodanig gemarkeerd. De ongeoorloofde reproductie of transmissie van afzonderlijke inhoud of volledige pagina's is niet toegestaan en is strafbaar. Alleen de productie van kopieën en downloads voor persoonlijk, particulier en niet-commercieel gebruik is toegestaan.

(2) De weergave van deze website in externe frames is alleen toegestaan met schriftelijke toestemming.

10.6. Gegevensbescherming op Facebook / met de "Like"-knop

(1) De provider van onze Facebook-fanpagina (https://www.facebook.com/CollomixRuhrUndMischgerateGmbh) gebruikt plugins van de provider Facebook.com, die worden geleverd door het bedrijf Facebook Inc., 1601 S. California Avenue, Palo Alto, CA 94304 in de VS. Gebruikers van onze website waarop de Facebook-plugin is geïnstalleerd, worden hierbij geïnformeerd dat via de plugin een verbinding met Facebook tot stand wordt gebracht, waarbij een overdracht naar uw browser plaatsvindt zodat de plugin op de website verschijnt.

(2) Bovendien worden door het gebruik ervan gegevens doorgestuurd naar de servers van Facebook, die informatie bevatten over uw bezoeken aan onze homepage. Voor ingelogde Facebook-gebruikers betekent dit dat de gebruiksgegevens worden toegewezen aan hun persoonlijke Facebook-account. Zodra u de Facebook-plugin als ingelogde Facebook-gebruiker actief gebruikt (bijv. door op de "Vind ik leuk"-knop te klikken of de commentaarfunctie te gebruiken), worden deze gegevens naar uw Facebook-account overgedragen en gepubliceerd. U kunt dit alleen voorkomen door vooraf uit te loggen uit uw Facebook-account.

(3) Wij weten niet precies welke gegevens Facebook opslaat en gebruikt. Als gebruiker van de fanpagina moet u dus verwachten dat Facebook ook uw acties op de fanpagina zonder hiaten opslaat.

(4) Facebook ontvangt uw IP-adres, type processor en browserversie wanneer u op de "Vind ik leuk"-knop klikt. Via uw IP-adres zou Facebook uw identiteit en gewoonten onder dit profiel kunnen vaststellen, samen met andere gegevens en uw echte naam, als u die aan uw Facebook-profiel hebt gegeven. Met name als u altijd via dit gebruikersprofiel bij Facebook inlogt, zou Facebook achter uw voorkeuren, contacten en levensstijl kunnen komen.

10.7. Cookiebot

Wanneer u de website bezoekt, informeren wij u over de soorten cookies die wij gebruiken en geven wij u de mogelijkheid om al dan niet akkoord te gaan met individuele soorten cookies. Wij laden geen niet-essentiële cookies totdat u per type toestemming hebt gegeven voor het gebruik ervan

Onze website gebruikt de cookietoestemmingstechnologie van Cookiebot om uw toestemming in de zin van art. 6 lid 1 onder a) van de AVG te verkrijgen voor het opslaan van bepaalde cookies in uw browser en dit te documenteren in overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming. De leverancier van deze technologie is Cookiebot - Cybot A/S, Havnegade 39, 1058 Kopenhagen, Denemarken (hierna Cookiebot).

Wanneer u onze website bezoekt, wordt in uw browser een Cookiebot-cookie opgeslagen, waarin de door u gegeven toestemmingen of het intrekken daarvan worden opgeslagen. Deze gegevens worden niet gedeeld met de Cookiebot provider.

De verzamelde gegevens worden bewaard totdat u ons verzoekt deze te verwijderen of de Cookiebot-cookie zelf verwijdert, of totdat het doel voor het opslaan van de gegevens niet langer van toepassing is. Verplichte wettelijke bewaartermijnen blijven onverlet. Details over de gegevensverwerking door Cookiebot zijn te vinden ophttps://www.cookiebot.com/de/privacy-policy/ .

de Cookiebot cookie-consenttechnologie wordt gebruikt om de wettelijk vereiste toestemming voor het gebruik van cookies te verkrijgen. De rechtsgrondslag hiervoor is art. 6 lid 1 onder c) van de AVG.

10.8. Andere voorschriften

(1) Voor het overige zijn de algemene gebruiksvoorwaarden van Facebook Ireland Limited, Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, Ierland van toepassing op https://www.facebook.com/terms.php

(2) Met betrekking tot de gegevensbescherming op Facebook, gelieve kennis te nemen van de volgende gegevensbeschermingsinformatie van Facebook Ireland Limited: https://www.facebook.com/about/privacy/

(3) Wanneer u onze fanpagina bezoekt, kunnen gegevens worden verzameld voor marktonderzoek en reclamedoeleinden en worden opgeslagen in gebruikersprofielen onder een pseudoniem. Hiervoor worden cookies geplaatst. Op basis daarvan kunnen wij bijvoorbeeld statistische evaluaties uitvoeren. Dit dient ons legitieme belang overeenkomstig art. 6 lid 1 onder f) van de AVG in een geoptimaliseerde presentatie. De gegevensverwerking vindt plaats op basis van een overeenkomst tussen gezamenlijk verantwoordelijke partijen conform art. 26 van de AVG, die u hier kunt inzien: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.