Mix Atlas

Polityka prywatności

1. Opis ogólny ochrony danych

Informacje ogólne
Poniższe informacje zapewnią łatwy w nawigacji przegląd tego, co stanie się z Państwa danymi osobowymi podczas odwiedzania tej witryny. Termin „dane osobowe” obejmuje wszystkie dane, które można wykorzystać do osobistej identyfikacji użytkownika. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat ochrony danych, zapoznaj się z naszą polityką prywatności, którą zamieściliśmy poniżej tej kopii.

Rejestracja danych w tej witrynie
Kto jest odpowiedzialny za rejestrację danych w tej witrynie internetowej (czyli „administratorem”)?
Dane w tej witrynie są przetwarzane przez operatora strony internetowej, którego dane kontaktowe są dostępne w punkcie „Informacje wymagane przez prawo” na tej stronie.

W jaki sposób rejestrujemy dane?
Gromadzimy Państwa dane po ich udostępnieniu. Mogą to być na przykład informacje, które wprowadza użytkownik do naszego formularza kontaktowego.

Nasze systemy informatyczne automatycznie rejestrują inne dane, gdy użytkownik odwiedza naszą witrynę internetową. Dane te obejmują przede wszystkim informacje techniczne (np. rodzaj przeglądarki internetowej, system operacyjny lub godzina wejścia na stronę). Informacje te są zapisywane automatycznie po wejściu do serwisu internetowego.

Do jakich celów wykorzystujemy Państwa dane?
Część informacji jest generowana w celu zagwarantowania bezbłędnego udostępniania witryny internetowej. Inne dane mogą być wykorzystywane do analizy wzorców użytkowników.

Jakie prawa dotyczące Państwa danych Państwu przysługują?
W każdej chwili mają Państwo prawo do uzyskania informacji o źródle, odbiorcach i celach archiwizowanych danych osobowych bez konieczności uiszczania opłaty za takie ujawnienie. Przysługuje również prawo żądania sprostowania lub usunięcia Państwa danych. W przypadku pytań dotyczących tego lub innych kwestii związanych z ochroną danych prosimy o kontakt w dowolnym momencie pod adresem podanym w punkcie „Informacje wymagane przez prawo” w tej witrynie internetowej. Mają Państwo również prawo zgłosić skargę do właściwego organu nadzorczego.

Ponadto w określonych okolicznościach mają Państwo prawo zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych.

Narzędzia analityczne i narzędzia dostarczane przez osoby trzecie
Istnieje możliwość, że Państwa wzorce przeglądania podczas odwiedzin witryny internetowej zostaną poddane analizie statystycznej. Takie analizy są wykonywane przede wszystkim za pomocą plików cookie i tego, co nazywamy programami analitycznymi. Z reguły analizy Państwa wzorców przeglądania są przeprowadzane anonimowo, czyli wzorców przeglądania nie można powiązać z Państwem.

Mają Państwo możliwość wyrażenia sprzeciwu na takie analizy lub móc zapobiec ich wykonywaniu, nie stosując określonych narzędzi.

Nie są Państwo prawnie ani umownie zobowiązani do udostępniania swoich informacji osobowych. Niektóre funkcje naszej witryny internetowej mogą jednak wymagać udostępniania lub informacji osobowych. Jeśli nie podadzą Państwo swoich informacji osobowych w takich przypadkach, mogą Państwo nie mieć możliwości korzystania z tych funkcji lub mogą być one dostępne z ograniczoną funkcjonalnością.

Jeśli udostępnią nam Państwo dodatkowe informacje, użyjemy ich zgodnie z przeznaczeniem w ramach wymaganego zakresu dla każdego przypadku. Dodatkowo wykorzystujemy dane osobowe w zakresie, do którego jesteśmy zobowiązani prawem (np. zatrzymywanie danych do celów komercyjnych lub związanych z podatkami, ujawnianie zgodnie z nakazem oficjalnym lub sądowym, np. organu ścigania).

2. Hosting

Hosting zewnętrzny
Ta witryna internetowa jest utrzymywana przez zewnętrznego usługodawcę (hosta). Dane osobowe zebrane na tej witrynie są przechowywane na serwerach hosta. Mogą one obejmować między innymi adresy IP, prośby o kontakt, metadane, komunikaty, informacje o umowie, informacje kontaktowe, nazwiska, informacje o dostępie do strony internetowej i inne dane generowane za pośrednictwem witryny internetowej.

Nasz host będzie przetwarzał tylko dane w takim zakresie, w jakim jest to wymagane do spełnienia zobowiązań wykonawczych oraz przy przestrzeganiu instrukcji dotyczących takich danych.

• Wykonanie umowy o przetwarzanie danych kontraktu
Aby zagwarantować przetwarzanie zgodnie z przepisami o ochronie danych, zawarliśmy z naszym hostem umowę na realizację zamówienia.

3. Informacje ogólne i wymagane

Ochrona danych
Operatorzy tej witryny i jej stron bardzo poważnie traktują ochronę Państwa danych osobowych. W związku z tym traktujemy dane osobowe jako informacje poufne i zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych oraz niniejszą polityką prywatności.

Przy każdym użyciu niniejszej witryny internetowej będą pobierane różne informacje osobowe. Dane osobowe obejmują dane, które można wykorzystać do zidentyfikowania Państwa osoby. Niniejsza polityka prywatności zawiera wyjaśnienie na temat tego, które dane zbieramy oraz określa cele, dla których je zbieramy. Zawiera ona również wyjaśnienie, w jaki sposób zbieramy te informacje i do jakich celów.

Informujemy, że transmisja danych przez Internet (czyli za pośrednictwem poczty elektronicznej) może być podatna na luki w zabezpieczeniach. Nie ma możliwości całkowitego zabezpieczenia danych przed dostępem osób trzecich.

Informacje o stronie odpowiedzialnej (określanej terminem „administrator”)
Administratorem przetwarzania danych na tej stronie internetowej jest:

Collomix GmbH
Daimlerstraße 9
85080 Gaimersheim
Niemcy


Tel.: +49 8458 32980
E-mail: info@collomix.de

Administrator jest osobą fizyczną lub prawną, która samodzielnie lub wspólnie z innymi podejmuje decyzje co do celów i zasobów do przetwarzania danych osobowych (np. imion i nazwisk, adresów e-mail itp.).

Odwołanie Państwa zgody na przetwarzanie danych
Wiele operacji z zakresu przetwarzania danych jest możliwych wyłącznie za Państwa wyraźną zgodą. W każdej chwili mogą Państwo odwołać zgodę ze skutkiem w przyszłości. Wystarczy nieformalny e-mail z prośbą. Dane przetwarzane przed otrzymaniem Państwa żądania mogą być nadal przetwarzane zgodnie z prawem.

Odwołanie zgody na przetwarzanie danych
Wiele operacji z zakresu przetwarzania danych jest możliwych wyłącznie za Państwa wyraźną zgodą. W każdej chwili mogą Państwo odwołać swoją zgodę ze skutkiem w przyszłości. Wystarczy nieformalny e-mail z prośbą. Dane przetwarzane przed otrzymaniem Państwa żądania mogą być nadal przetwarzane zgodnie z prawem. Jeśli zgadzają się Państwo na przetwarzanie, jest to dobrowolne, o ile nie poinformujemy inaczej z góry, a odmowa zgody nie będzie uzasadniona. Mogą Państwo odwołać swoją zgodę w dowolnym czasie. Odwołanie zgody pozostanie bez wpływu na legalność przetwarzania w oparciu o zgodę sprzed jej odwołania. Przetwarzanie na podstawie prawnej inna niż Państwa zgoda pozostanie również nienaruszone przez takie odwołanie.

Szyfrowanie SSL i/lub TLS
Aby zabezpieczyć Państwa dane osobowe przed przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, utratą, wykorzystaniem lub zmianą oraz przed nieuprawnionym ujawnieniem lub dostępem, stosujemy odpowiednie fizyczne, techniczne i organizacyjne środki zabezpieczające.

Niniejsza witryna internetowa wykorzystuje szyfrowanie SSL lub TLS ze względów bezpieczeństwa do ochrony transmisji poufnych treści takich jak zapytania wysłane do nas jako do operatora witryny. Szyfrowane połączenie można rozpoznać w wierszu adresu przeglądarki internetowej po zmianie z „http://” na „https:// i pojawieniu się ikony kłódki na pasku adresu.

Jeśli szyfrowanie SSL lub TLS jest włączone, dane, które nam Państwo przekazują, nie mogą być odczytywane przez osoby trzecie.

Informacje, blokowanie, usuwanie
W ramach obowiązujących przepisów mają Państwo prawo do otrzymywania bezpłatnych informacji o wszelkich przechowywanych informacjach osobowych oraz ich pochodzeniu, odbiorcy i celu ich przetwarzania. Mają Państwo również prawo do korekty, blokowania lub usuwania tych danych. Mogą się Państwo z nami skontaktować w dowolnym czasie, korzystając z adresu podanego w naszej nocie prawnej, w przypadku dalszych pytań dotyczących tematu danych osobowych.

Okresy przechowywania

O ile nie wskazano inaczej w momencie gromadzenia Państwa danych osobowych, usuwamy dane osobowe, jeśli przechowywanie tych danych osobowych nie jest już konieczne do celów, dla których zostały zebrane, do innego przetwarzania lub do wypełnienia obowiązków prawnych

4. Rejestracja danych w tej witrynie internetowej

Pliki cookies
W niektórych przypadkach nasza witryna internetowa i jej strony wykorzystują tzw. pliki cookie. Pliki cookie nie powodują szkód na komputerze i nie zawierają wirusów. Ich celem jest uczynienie witryny bardziej przyjazną dla użytkownika, efektywną i bezpieczną. Pliki cookie to małe pliki tekstowe umieszczane na Państwa komputerze i przechowywane przez przeglądarkę.

Większość używanych przez nas plików cookie to tak zwane „pliki cookie sesji”. Są one automatycznie usuwane po opuszczeniu naszej witryny. Inne pliki cookie pozostaną zarchiwizowane na Państwa urządzeniu, dopóki nie zostaną usunięte. Te pliki cookie umożliwiają nam rozpoznanie Państwa przeglądarki przy następnej wizycie na naszej stronie internetowej.

Korzystanie z plików cookie zależy również od ustawień przeglądarki internetowej, z której korzystamy (np. Microsoft Edge, Google Chrome, Apple Safari, Mozilla Firefox). Większość przeglądarek internetowych jest ustawiona tak, aby automatycznie przyjmowała niektóre rodzaje plików cookie; zazwyczaj jednak można zmienić to ustawienie. Zapisane pliki cookie można usunąć w dowolnym momencie.

Ustawienia przeglądarki można zmienić, aby zagwarantować powiadamianie przy każdym umieszczeniu pliku cookie i umożliwić akceptację plików cookie tylko w konkretnych przypadkach lub wyłączyć akceptację plików cookie w konkretnych sytuacjach albo całkowicie lub też aktywować automatyczne usuwanie plików cookie przy zamykaniu przeglądarki. Jeśli zdecydują się Państwo nie korzystać z plików cookie lub je usuwać, mogą nie mieć Państwo dostępu do wszystkich funkcji naszej witryny lub niektóre z nich mogą zostać ograniczone.

Jeśli inne pliki cookie (np. pliki cookie do analizy wzorców przeglądania) powinny być przechowywane, są one osobno omówione w niniejszej polityce prywatności.

Pliki dziennika serwera
Dostawca tej witryny internetowej i jej stron automatycznie zbiera i przechowuje informacje w tak zwanych plikach dziennika serwera, które Państwa przeglądarka internetowa automatycznie przekazuje nam. Informacje te obejmują:

- Rodzaj i wersję używanej przeglądarki
- Używany system operacyjny
- URL strony odsyłającej
- Nawa hosta komputera uzyskującego dostęp
- Godzina zapytania serwera
- Adres IP

Zapis tych plików dziennika serwera jest niezbędny do bezbłędnej technicznie prezentacji i optymalizacji naszej witryny internetowej. Ze względów na bezpieczeństwo techniczne, w szczególności w celu odpierania ataków na nasz serwer WWW, przechowujemy te dane przez krótki czas.

Te dane nie są scalane z innymi źródłami danych. Operator witryny ma uzasadniony interes w udostępnianiu strony internetowej bez błędów technicznych i optymalizacji jej. Zbieranie danych w celu udostępnienia strony internetowej i przechowywanie danych w plikach dziennika jest niezbędne do działania witryny. W związku z tym nie ma sprzeczności ze strony użytkownika.

Pliki dziennika są usuwane po 14 dniach. Ważność większości plików cookie wygasa i są one usuwane pod koniec sesji przeglądarki.

Prośba przekazana przez e-mail, telefon lub faks
W przypadku kontaktowania się z nami przez e-mail, telefon lub faks Państwa prośba, i wszystkie wynikające z niej dane osobowe (imię i nazwisko, prośba), zostaną zapisane i przetworzone przez nas do celów rozpatrzenia Państwa prośby. Bez Państwa zgody nie przekażemy tych danych dalej.

Dane wysłane przez nas za pośrednictwem próśb o kontakt pozostają u nas do momentu, aż poproszą nas Państwo o ich usunięcie, odwołają zgodę na przechowywanie lub aż wygaśnie cel przechowywania danych (np. po wykonaniu Państwa prośby). Wymagane przez prawo przepisy – w tym okresy przechowywania wymagane przepisami – pozostają nienaruszone.

Przetwarzanie danych (klienta i danych umów)
Zbieramy, przetwarzamy i wykorzystujemy dane osobowe w zakresie niezbędnym do ustanowienia lub zmiany stosunku prawnego oraz organizowania jego treści (inwentaryzacja danych). Gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy dane osobowe dotyczące korzystania z tej witryny internetowej (dane dotyczące użytkowania) tylko w zakresie, w jakim jest to konieczne do umożliwienia użytkownikom korzystania z usług i rozliczeń za nie.

Zebrane dane klientów zostaną usunięte po wykonaniu zamówienia lub zakończeniu relacji biznesowych. Pozostaje to bez uszczerbku dla wszelkich ustawowych nakazów przechowywania danych.

5. Ikony należące do osób trzecich

Ikony należące do osób trzecich takie jak Facebook, Instagram i YouTube
Nasza witryna internetowa zawiera ikony z logo określonych platform mediów społecznościowych. Ikony są połączone z URL danego portalu społecznościowego. Po kliknięciu ikony nastąpi uaktywnienie odpowiedniej funkcji platformy mediów społecznościowych (takiej jak np. udostępnij, połącz itp.). Do tego czasu żadne dane nie są przesyłane do platformy mediów społecznościowych. Po kliknięciu ikony opuścisz naszą stronę internetową. Jeśli mają Państwo konto użytkownika w sieci i są zalogowani podczas aktywacji wtyczki mediów społecznościowych, sieć może powiązać Państwa wizytę na naszych stronach internetowych z kontem użytkownika. Jeśli chcą Państwo tego uniknąć, należy wylogować się z sieci przed aktywacją wtyczki medium społecznościowego.

6. Prywatność w ramach RODO

Konkretna firma wskazana na tej stronie jako operator tej witryny jest administratorem danych w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w odniesieniu do czynności przetwarzania opisanych w niniejszej informacji o ochronie prywatności. Jeśli odwiedzają Państwo tę stronę internetową w Europejskim Obszarze Gospodarczym, Państwa dane osobowe będą podlegać Rozporządzeniu (UE) 2016/679 (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych, „RODO”).

Należy pamiętać, że ta sekcja dotyczy wyłącznie danych osobowych gromadzonych w związku z niniejszą witryną internetową, które podlegają RODO, a zatem wyraźnie nie mają zastosowania do danych osobowych osób odwiedzających witrynę, które nie znajdują się na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

W przypadku jakichkolwiek pytań, komentarzy lub sugestii dotyczących tej polityki prywatności, prosimy kontakt z nami pod adresem:

Collomix GmbH
Daimlerstraße 9
85080 Gaimersheim
Niemcy


Tel.: +49 8458 32980
E-mail: info@collomix.de

Można skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych w dowolnym czasie z pytaniami dotyczącymi ochrony danych. Imię i nazwisko naszego inspektora ochrony danych i jego dane kontaktowe są następujące:
E-mail: info@collomix.de

Podstawa prawna przetwarzania danych
Ogólne rozporządzenie o ochronie danych wymaga od nas udzielenia informacji o podstawie prawnej przetwarzania Państwa danych osobowych.

- Jeżeli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, to jest to podstawa prawna do ich przetwarzania (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
- Art. 6 ust. 1 lit. b RODO jest podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w celu nawiązania z Państwem kontaktu lub wykonania umowy.
- Jeżeli przetwarzanie Państwa danych osobowych jest wymagane do wypełnienia naszych zobowiązań prawnych (np. przechowywanie danych), jesteśmy do tego upoważnieni na mocy art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Odwiedzając naszą witrynę internetową, nasz serwer internetowy tymczasowo rejestruje nazwę domeny lub adres IP komputera wyświetlającego stronę, datę dostępu, plik zapytania klienta (nazwę pliku i adres URL), kod odpowiedzi HTTP i witryny internetowej z której nas Państwo odwiedzają, liczbę bajtów przesłanych podczas połączenia oraz, jeśli ma to zastosowanie, inne informacje techniczne, których używamy oraz wykorzystujemy do szacunków statystycznych do implementacji technicznych wykorzystania witryny. To przetwarzanie będzie miało miejsce w celu spełnienia istniejącego kontraktu na korzystanie, w zakresie, w jakim służy to technicznej realizacji korzystania z witryny internetowej (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz w celu ochrony naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na tym, aby nasza witryna internetowa była przyjazna dla użytkownika, możliwie jak najbardziej bezpieczna i atrakcyjna oraz promowała sprzedaż naszych produktów i usług (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Pliki cookie, które są wymagane do realizacji procesu komunikacji elektronicznej lub zapewnienia określonych funkcji, z których chcą Państwo skorzystać (np. funkcja koszyka) są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO i zapisywane. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w przechowywaniu plików cookie w celu bezbłędnego technicznie i zoptymalizowanego świadczenia usług. O ile inne pliki cookie (takie jak pliki cookie do analizy zachowania użytkownika podczas surfowania po stronie) są przechowywane, będą one traktowane oddzielnie w niniejszej polityce prywatności. Używamy opcjonalnych plików cookie tylko wtedy, gdy uzyskaliśmy Państwa uprzednią zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Przy pierwszym wejściu na naszą stronę pojawi się baner z prośbą o wyrażenie zgody na pobranie opcjonalnych plików cookie. Jeśli zostanie wyrażona zgoda, umieścimy plik cookie na Państwa komputerze, a baner nie pojawi się ponownie, dopóki plik cookie będzie aktywny. Po wygaśnięciu okresu działania pliku cookie, lub jeśli zostanie aktywnie usunięty, baner pojawi się ponownie przy następnej wizycie w naszej witrynie z ponowną prośbą o zgodę.

Pliki cookies firmy Google Analytics są przechowywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Mamy uzasadniony interes w analizowaniu zachowań użytkowników w celu optymalizacji zarówno naszej witryny internetowej, jak i naszych reklam.

Jeśli klikną Państwo link do oferty lub aktywują wtyczkę mediów społecznościowych, dane osobowe mogą dotrzeć do dostawców w krajach spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, którzy z punktu widzenia Unii Europejskiej („UE”) mogą nie gwarantować „odpowiedniego poziomu ochrony” przetwarzania danych osobowych zgodnie z normami UE. Należy pamiętać o tym fakcie przed kliknięciem linku lub aktywacją wtyczki do medium społecznościowego, a tym samym uruchomieniem transferu swoich danych.

Przekazywanie Państwa danych osobowych osobom trzecim w celach innych niż wymienione w niniejszym dokumencie nie ma miejsca. Udostępniamy Państwa dane osobowe osobom trzecim tylko wtedy, gdy:

- Wyrazili Państwo na to wyraźną zgodę zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. a RODO,
- ujawnienie zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f RODO jest wymagane do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych i nie ma powodu, aby zakładać, że mają Państwo nadrzędny prawnie uzasadniony interes w nieujawnianiu swoich danych,
- w przypadku istnienia ustawowego obowiązku przekazania zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. c RODO, a także jeśli:
- jest to prawnie dopuszczalne i zgodne z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. b RODO, jest wymagane do rozliczenia z Państwem w ramach stosunków umownych.

Prawo do dostępu, poprawy i usuwania
W każdej chwili mają Państwo prawo skontaktować się z nami w celu uzyskania bezpłatnych informacji o przechowywanych u nas danych osobowych oraz kopii tych informacji, w tym o pochodzeniu, odbiorcach i celach przetwarzania. Ponadto mają Państwo prawo do poprawienia lub uzupełnienia niedokładnych lub niekompletnych danych osobowych oraz żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, o ile przetwarzanie i przechowywanie nie jest wymagane przez prawo. W tym celu oraz w przypadku dodatkowych pytań dotyczących danych osobowych prosimy o kontakt z naszym punktem kontaktowym ds. ochrony danych pod adresem: info@equal-rights.org.

Jako użytkownik naszej witryny internetowej mają Państwo różne prawa wynikające z RODO, które wynikają w szczególności z art. 15 do 18, 21 RODO:

Prawo do informacji
Mogą Państwo uzyskać informacje na podstawie art. 21 RODO o przetwarzanych przez nas Państwa danych osobowych. We wniosku o udzielenie informacji należy sprecyzować swoje obawy, aby ułatwić zebranie wymaganych danych. Należy pamiętać, że w pewnych okolicznościach prawo do informacji może zostać ograniczone zgodnie z przepisami ustawowymi.

Prawo do poprawy
Jeżeli dotyczące Państwa informacje (jeśli zostały podane) nie są (już) prawidłowe, można zażądać korekty zgodnie z art. 16 RODO. Jeśli Państwa dane są niekompletne, można poprosić o ich uzupełnienie.

Prawo do anulowania
Zgodnie z warunkami art. 17 RODO można zażądać usunięcia swoich danych osobowych. Państwa prawo do odwołania zgody zależy między innymi od tego, czy dotyczące Państwa dane są nam nadal potrzebne do realizacji naszych ustawowych obowiązków.

Prawo do ograniczenia przetwarzania
Mają Państwo prawo w obrębie ramowych przepisów art. 18 RODO do żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych.

Prawo do sprzeciwu
Zgodnie z art. 21 RODO ma Państwo prawo w dowolnym momencie odmówić zgody na przetwarzanie danych, które Państwa dotyczą, z przyczyn wynikających ze szczególnej sytuacji. Nie zawsze jednak możemy to zrealizować. Nie jest to możliwe na przykład wtedy, gdy jesteśmy związani przepisami prawa do ich przetwarzania.

Prawo do przenoszenia danych
Mają Państwo prawo do tego, aby dane, które przetwarzamy na podstawie Państwa zgody lub w ramach realizacji umowy, zostały dostarczone Państwu lub osobie trzeciej w powszechnym formacie nadającym się do odczytu na komputerze. Jeśli potrzebują Państwo bezpośredniego przekazania danych innej odpowiedzialnej osobie, zostanie to zrealizowane tylko wtedy, gdy jest to technicznie wykonalne.

Prawo do złożenia skargi
Jeśli uważają Państwo, że nie przestrzegaliśmy przepisów o ochronie danych podczas przetwarzania Państwa danych, mają Państwo możliwość złożenia skargi do odpowiedniego organu regulacyjnego.

Zautomatyzowane decyzje (Art. 22 RODO)
Nie podejmujemy żadnej decyzji, które wywołałyby wobec Państwa skutki prawne lub też w inny sposób wpłyną na Państwa i które będą oparte wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu (w tym profilowaniu) bez Państwa zgody.

Międzynarodowy transfer danych
W przypadku, gdy przekazujemy Państwa dane osobowe poza Europejski Obszar Gospodarczy, zapewniamy ochronę tych danych w sposób zgodny z Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO). Dlatego, tylko jeśli jest to wymagane przez obowiązujące prawo, podejmujemy następujące działania:

- Udostępniamy Państwa dane osobowe firmom spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego tylko wtedy, gdy wdrożyły one wiążące zasady korporacyjne w celu ochrony danych osobowych.
- Przekazujemy dane osobowe odbiorcom zewnętrznym poza granicami Europejskiego Obszaru Gospodarczego tylko, jeśli odbiorca (i) zawarł z nami standardowe klauzule umowne UE lub (ii) wdrożył wiążące reguły korporacyjne w swojej organizacji.

7. Wtyczki i narzędzia

Monotype
Nasza witryna internetowa wykorzystuje skrypt śledzenia Monotype Webfonts dostarczony przez Monotype Imaging Holdings Inc., firmę z Delaware z siedzibą pod adresem 600 Unicorn Park Drive, Woburn, Massachusetts 01801 USA („Monotype”). Po wywołaniu witryny Państwa przeglądarka wczytuje wymagane czcionki internetowe do pamięci cache przeglądarki, aby prawidłowo wyświetlać tekst i czcionkę. Czcionki internetowe są wykorzystywane w celu zapewnienia spójnej i atrakcyjnej prezentacji naszej oferty online. Kod śledzenia czcionki internetowej Monotype nie gromadzi, nie przetwarza ani nie przechowuje żadnych danych osobowych. Po uzyskaniu dostępu do strony, Monotype rejestruje (anonimowy) numer identyfikacji projektu dla czcionki internetowej, adres URL strony z licencją połączoną z naszym numerem klienta umożliwiający firmie Monotype na zidentyfikowanie nas i udzielenie licencji na czcionkę oraz adres URL wcześniej odwiedzonej strony. Monotype przechowuje anonimowy numer identyfikacji projektu czcionki internetowej w zaszyfrowanych plikach dziennika zawierających takie dane przez okres 30 dni w celu ustalenia liczby miesięcznych wyświetleń strony. Pliki dziennika są usuwane po zatwierdzeniu i zapisaniu liczby stron.

Dodatkowe informacje na temat przetwarzania danych przez Monotype dostępne są w następujących witrynach Monotype:

https://www.monotype.com/legal/privacy-policy/web-font-tracking-privacy-policy
https://www.monotype.com/legal/privacy-policy/web-font-tracking-privacy-policy/
https://www.fonts.com/info/legal

8. Zmiany polityki prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej polityce prywatności w przyszłości, czy to, aby dostosować je do nowych technologii lub rozwoju przepisów. Dlatego zalecamy ponowną lekturę niniejszej polityki prywatności w regularnych odstępach czasu.